La Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic, es una plataforma acadèmica que pretén constituir un espai de formació, investigació i divulgació de les necessitats en matèria de transferència del model econòmic i determinar el marc de col·laboració entre la Generalitat i les universitats valencianes. Aquestes universitats tenen objectius i interessos comuns en l’àmbit de la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana i estan interessades a col·laborar amb la Generalitat en el desenvolupament  d’iniciatives per a la realització de programes formatius, d´investigació i de reflexió universitària orientats cap al coneixement i la difusió de les temàtiques en matèria de transferència del model econòmic. A partir del treball d’aquestes institucions es podran generar sinergies que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures específiques, i que aquests avanços siguen transferits a la societat per a garantir el benestar de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

La  Xarxa es configura com un punt d’unió decisiu i funcional entre l’activitat educativa i investigadora de les universitats amb el disseny, la planificació, la gestió, l’execució i les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana.

Les parts es regeixen en les seues relacions pels principis de col.laboració i cooperació, i els criteris d´eficiència i interés públic inspiren la seua actuació. Es comprometen a mantindre una comunicació i cooperació estreta i continuada, basada en els principis de respecte a cada una de les parts firmants, a les seues formes d´organització i funcionament i als seus membres.

La Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic no és un nou òrgan de l’administració del Consell.

Estructura de la Xarxa de Cátedras de Transformación del Modelo Económico Valenciano.